Необходими документи

Необходимите документи за сключване на договор с „Кондор“ ЕООД

1. Нотариален акт (копие) – Необходимо е да бъде уредена собствеността върху земята, на която ще се строи. Трябва да са извадени всички документи, уреждащи тази собственост – нотариален акт,  разделителен протокол или отстъпено право за строеж.

2. Скица за недвижим имот от действащ регулационен и кадастрален план – услугата се извършва от районната администрация и отнема от 3 до 14 дни в зависимост от вида й (експресна, бърза, обикновена).

3. Скица с указан начин на застрояване (виза) – визата е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества на Електроразпределение, Водоснабдяване и канализация и др. На нея са означени съществуващите сгради и постройки в поземления имот и в съседните му имоти и са нанесени линиите на застрояване и допустимите височини. Посочват се показателите на застрояване – плътност и интензивност на застрояване, минимално озеленяване, максимално допустима височина на сградата.

Услугата се извършва от районната администрация и отнема от 3 до 14 дни в зависимост от вида услуга (експресна, бърза, обикновена).

4. Предварителен договор с електроразпределителното дружество – сключва се предварителен договор за присъединяване на обекти на потребители към електроразпределителната мрежа.

Въз основа на искане за проучване дружеството определя техническите параметри на бъдещото присъединяване: предоставяна мощност, категория по осигуреност на електроснабдяването, ниво на напрежение, брой на фазите в мястото на присъединяването.

5. Предварителен договор с ВиК дружеството – сключва се предварителен договор за присъединяване на недвижими имоти и потребители на услуги към водоснабдителните и/или канализационните системи.

Дружеството издава изходни данни за проектиране в процеса на предварително проучване и уточняване на техническите условия за присъединяване със сградни водопроводни и/или канализационни отклонения от общите водоснабдителни и/или канализационни мрежи.

Посочени са всички налични данни за известните водопроводни и/или канализационни мрежи, трасета, диаметри, материали, от които са изградени, напор и други специфични данни, необходими за проектирането.

6. Геодезическо заснемане на парцела – служи за основа на проектирането на сградата. Геодезическото заснемане се извършва на мястото на парцела и е необходима скица на имота, отнема една до две седмици. То съдържа всички теренни и ситуационни елементи в и около конкретния имот – терен, съществуващи сгради и съоръжения, налична инфраструктура и комуникационни връзки. Трябва да получите в писмен и цифров вид геодезичното заснемане с нанесени данни от регулационния план – за определяне на необходимите отстояния, ограничителни линии на застрояване, вертикални котировки и др.


За допълнителни въпроси, моля свържете се с нас > виж контакти

Сглобяеми къщи „Кондор“ гр.Сапарева Баня, обл. Кюстендил